BRL

De BRL-normen 

Beoordelingsrichtlijnen – ofwel BRL – maken inzichtelijk aan welke technische eisen een organisatie of product moet voldoen. Bijvoorbeeld voor het behalen of behouden van een certificaat. In de BRL wordt afhankelijk van de type organisatie en bijbehorende werkzaamheden bepaald hoe je in aanmerking komt voor een certificaat. De BRL-100 bijvoorbeeld is specifiek ontwikkeld voor bedrijven die met F-gassen werken. En de BRL 6000-25? Die bevat richtlijnen voor het veilig werken met gasverbrandingsinstallaties. De beschrijvingen in de beoordelingsrichtlijn bevatten protocollen. Elke BRL heeft een nummer en daarmee wordt duidelijk gemaakt welke protocollen bij welke BRL horen. 

 

BRL 100 

Het BRL 100 certificaat is een verplicht certificaat voor installatiebedrijven die werken aan koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen met F-gassen. Met het BRL 100 certificaat toon je aan dat je als organisatie (in de installatietechniek) voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de lekkage van F-gassen te voorkomen. Belangrijk, want we moeten met elkaar de uitstoot van broeikasgassen en de bijbehorende schadelijke effecten voorkomen. 

BRL 6000 

Met een BRL 6000 certificaat toon je aan dat je bevoegd en bekwaam bent in het ontwerpen, aanleggen of beheren van gas-, elektra en warmtepompinstallaties. Voor opdrachtgevers is de BRL 6000 hét bewijs dat jouw organisatie kwaliteit levert, professionals in dienst heeft en de documentatie van processen op orde heeft. De BRL 6000 bevat een reeks deelgebieden. Zo is de BRL 6000-21 speciaal voor bodemgronden en waterpompen en de BRL 6000-1-3 voor werkzaamheden met elektra.  

BRL 6000-25-CO-Certificering  

In de BRL 6000-25 staan de eisen vermeld die zijn vastgelegd in de wettelijke certificeringsregeling Koolmonoxidepreventie, ook wel de Gasketelwet genoemd. Vanaf 1 januari 2023 dienen alle organisaties die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties gecertificeerd te zijn. 

BRL SIKB 2100  

BRL SIKB 2100 is bedoeld voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren ten behoeve van onder meer bodem gebonden energiecentrales (warmtepompen) en waterwinning. Bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificering zijn: gespecialiseerde boorbedrijven, bedrijven die zich richten op duurzame energie (in combinatie met de BRL SIKB 11000 en BRL 6000 deel 21) en bedrijven die zich op watermanagement richten. 

BRL SIKB 11000 

BRL SIKB 11000 is bedoeld voor bedrijven die het ondergrondse deel van bodemenergiesysteem ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Dit is de installatie die de warmtebron in de bodem verbindt met de energie-installatie (de warmtepomp). Organisaties die dit uitvoeren zijn vaak bedrijven die ook mechanische boringen verzorgen (conform SIKB BRL 2100) of installatiebedrijven. 

BRL SIKB 7000

Met de BRL SIKB 7000 kunnen bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren aantonen dat zij gecertificeerd en daarmee bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Committed to Compliance and Certification

Voldoe aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van medewerkers, milieu en duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons