BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000: voor bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren

Met de BRL SIKB 7000 kunnen bedrijven die (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem uitvoeren aantonen dat zij gecertificeerd en daarmee bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. De BRL SIKB 7000 komt voort uit onder anderen de Wet bodembescherming en de Waterwet en ander milieu- en veiligheidsbeleid. In de BRL SIKB 7000 wordt onderscheid gemaakt in conventionele methoden, in-situ, waterbodemsanering en uitplaatsing van grond.

Voor iedere methode, bestaat een bijbehorend protocol. Bij QVOX helpen we je met het vereenvoudigen van deze protocollen en zorgen ervoor dat je gebruik kunt maken van een werkbaar en efficiënt managementsysteem en processen zodat certificering mogelijk is.

Het certificeringsproces uitgelegd

We kennen inmiddels duizenden normen die je kunt laten certificeren. Normen voor producten, processen, organisaties en zelfs voor personen. Vaak heeft een certificering betrekking op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld de manier waarop er met kwaliteit wordt omgegaan of hoe je werk veilig en bekwaam uitvoert. Wil je meer over certificeren en het proces naar een certificaat leren? Download onze whitepaper. 

Whitepaper certificeren met QVOX
Projecten en service contracten

Voor het behalen van een BRL SIKB 7000 certificaat, kun je bij QVOX kiezen voor een projectmatige aanpak of een service contract. Een service contract is ideaal voor organisaties die een langdurige samenwerking aan willen gaan waarin ze continu ondersteunt worden in vraagstukken rondom thema's zoals kwaliteit, Arbo en gezondheid, milieu en informatiebeveiliging.

Onze dienstverlening

Heb je vragen? Neem contact met ons op

FAQ
FAQ

BRL SIKB 7000

Hoe verloopt de BRL SIKB 7000 certificering?

De normeisen moeten worden vertaald naar een handboek met procedures, instructies en documenten. De organisatie moet vervolgens zorgen dat het voldoet aan de eisen uit de norm. Voldoe je aan deze eisen? Dan kun je een audit af laten nemen door een certificerende instantie. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat. 

Wat zijn de normeisen van de BRL SIKB 7000 certificering?

BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen vormen samen het certificatieschema ‘Uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat. Het certificaat geeft aan op welke wijze de aannemer de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het hierboven beschreven proces heeft georganiseerd.

Wie heb je nodig om een BRL SIKB 7000 certificaat te behalen?

Er worden eisen gesteld aan de werkvoorbereider, een kwaliteitsverantwoordelijke, de machinist en de grondwerker.

Wat mag je verwachten van QVOX in de BRL SIKB 7000 certificering?

QVOX ondersteunt in het vertalen van de normeisen naar praktische oplossingen, het opstellen van procedures en documenten. We begeleiden je in het traject naar certificering en voeren interne audits en directiebeoordelingen uit. We kunnen ook aanwezig zijn bij het certificeringsaudit, die vervolgens door een certificerende instantie wordt uitgevoerd.

Aan welke eisen moet ik nog meer voldoen om aan de BRL SIKB 7000 certificering te voldoen?

Naast de BRL en het bijbehorende protocol wordt ook geëist dat je aandacht schenkt aan kwaliteit en veiligheid. Dit kun je doen door je te laten certificeren voor ISO 9001 en VCA. Maar, je kunt ook door een certificerende instantie laten vaststellen of je aan bepaalde VCA-eisen voldoet zonder dat je een certificaat krijgt. Datzelfde geldt voor de ISO 9001. Je bent niet verplicht je te laten certificeren, mits je aan kunt tonen dat je aan specifieke eisen voldoet. Deze eisen worden ook in de BRL-norm benoemd.

Deze organisaties hebben gekozen voor QVOX