Zorgwetgeving en toezicht door IGJ

Zorgwetgeving en toezicht door IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert een breed scala aan inspecties uit op zorginstellingen. Primair gaat dit over verantwoorde zorg, maar dit is een breed begrip. Ook gelieerde wetgeving die op zorgorganisaties van toepassing is wordt meegenomen.  

QVOX informeert klanten over inspectiethema’s, monitort publieke inspectierapportages en ondersteunt zorginstelling bij het voldoen aan de inspectie eisen en het nemen van de adequate maatregelen na een inspectiebezoek door IGJ. 

Wetgeving om zorg te mogen leveren 

 • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); 
 • de Wet BIG; 
 • de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; 
 • de Wet toelating zorginstellingen. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of nieuwe zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoen.  

Uit deze wetgeving komt voort dat een zorginstelling o.a. de volgende zaken moet regelen, waarbij QVOX ondersteunt: 

 • kwalitatief verantwoorde zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep; 
 • alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren; 
 • bespreken van het zorgplan met cliënten; 
 • zorgen voor onafhankelijk toezicht op de zorginstelling 
 • medezeggenschap door cliënten en belanghebbenden regelen; 
 • beschikken over een klachtenregeling. 
Wetgeving voor toegang tot zorg 

Daarnaast is er ook wetgeving voor het reguleren van toegang tot specifieke zorg en de financiering daarvan. Hierbij hebben zorginstellingen o.a. te maken met: 

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz),  
 • Zorgverzekeringswet (Zvw),  
 • Jeugd (Jeugdwet),  
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).  

Zie ook: Overzicht zorgwetten | Publicatie | Rijksoverheid.nl. De kwaliteitsinhoudelijke toetsing van deze wetgeving ligt ook bij IGJ, maar daarnaast voeren zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten (GGD) ook controles uit. 

Overige wet- en regelgeving voor de zorg 

Verder hebben organisaties in de zorg ook te maken met alle algemene wetten en eisen die daarvoor gelden. Toch springt de volgende wet- en regelgeving eruit: 

 • AVG omdat er met persoonsgegevens wordt gewerkt 
 • ARBO wet omdat er sprake kan zijn van bijzondere risico’s zoals het omgaan met bijzondere en gevaarlijke stoffen (opiaten, lichaamsmateriaal, etc.), fysieke belasting (tillen), psychosociale belasting (agressie, geweld, sociaal emotionele binding en rouwverwerking) 
 • Regelgeving die door de overheid als referentie wordt gebruikt om op te toetsen zoals NEN 7510 voor informatiebeveiliging. 
 • Regelgeving voor het mogen delen van zorginformatie tussen zorginstanties. Hierop is de MedMij regelgeving van toepassing. 
 • Tenslotte zijn er diverse certificeringsnormen en keurmerken ontwikkeld. Vaak is dit gedaan door de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbenden (patiënten, overheid, financiers). Voorbeelden hiervan zijn HKZ, ISO 9001, ZKN Keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland). 

Zorgwetgeving en toezicht door IGJ

Arbowetgeving Milieuwetgeving Privacywetgeving (AVG) Zorgwetgeving en toezicht door IGJ
Waar ligt onze kracht?

Vanuit een integrale visie op organisatie, mensen en techniek kunnen we bedrijven verder helpen op het gebied van kwaliteit en management. We weten wat er speelt in de wereld en kunnen daardoor die partner zijn die weet welke topics belangrijk zijn voor de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan informatiebeveiliging en veilig werken. We hebben meerdere disciplines in huis, bedienen meerdere branches, hebben aangesloten partners en de juiste middelen en mensen. Kortom, we hebben in de afgelopen 25 jaar een complete dienstverlening opgebouwd rondom management en organisatie. Met als doel groei, stabiliteit en uiteraard kwaliteit.   

Meer weten?
Vraag een offerte aan
offerte aanvragen
Bel ons